Application for the post of Well Being Officers and Senior Well Being Officers on Contract basis in Police Department – 2017

¸ÀªÀiÁ¯ÉÆÃZÀPÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ »jAiÀÄ ¸ÀªÀiÁ¯ÉÆÃZÀPÀgÀ ºÀÄzÉÝUÀ¼À£ÀÄß UÀÄwÛUÉ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¥Éưøï E¯ÁSÉAiÀÄ°è ¨sÀwð ªÀiÁrPÉƼÀî®Ä Cfð-2017
C¢ü¸ÀÆZÀ£É ¸ÀASÉå. 40/£ÉêÀÄPÁw-1/2016-17 , ¢£ÁAPÀ:13/04/2017
BEFORE GOING TO ONLINE APPLICATION , APPLICANTS ARE ADVISED TO GO THROUGH /READ NOTIFICATION, ONLINE INSTRUCTION & BROCHURE CAREFULLY
CfðzÁgÀgÀÄ D£ï¯ÉÊ£ï CfðUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ªÉÆzÀ®Ä ¤ÃqÀ¯ÁVgÀĪÀ C¢ü¸ÀÆZÀ£É, ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ»w¸ÀÆaAiÀÄ£ÀÄß eÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ NzÀ®Ä ¸ÀÆa¸À¯ÁVzÉ.
 

Well Being Officer Final Select List has been uploaded.

WELCOME TO KARNATAKA STATE POLICE RECRUITMENT - 2017

POST NAME:

Application for the post of Well Being Officers and Senior Well Being Officers on Contract basis in Police Department – 2017

Date News & Events
MAR
08
2018
Final Select List
1.WELL BEING OFFICERS   
Jul
20
2017
Provisional Select List
1.WELL BEING OFFICERS   
Jul
15
2017
Viva-Voce Marks on 15-July-2017
1.WELL BEING OFFICERS   
Viva-Voce Marks on 14-July-2017
1.WELL BEING OFFICERS   
Viva-Voce Marks on 13-July-2017
1.WELL BEING OFFICERS   
Viva-Voce Marks on 12-July-2017
1.WELL BEING OFFICERS   2.SENIOR WELL BEING OFFICERS
Jun
29
2017

Viva Voce Examination Call letter has been uploaded for post of Well Being Officers and Senior Well Being Officers on Contract basis in Police Department – 2017, (Download from My Applications) and attend the Viva Voce Examination as per the schedule mentioned in Call Letter.

Eligible_Candidates for Viva-Voce
1.WELL BEING OFFICERS   2.SENIOR WELL BEING OFFICERS
Jun
28
2017
Final Key Answer
1.WELL BEING OFFICERS   2.SENIOR WELL BEING OFFICERS
Jun
15
2017
Provisional Key Answer
1.WELL BEING OFFICERS   2.SENIOR WELL BEING OFFICERS
Jun
03
2017
WRITTEN EXAMINATION FIXED ON 11-JUNE-2017

Written Examination Call letter has been uploaded for WELL BEING OFFICERS AND SENIOR WELL BEING OFFICERS ON CONTRACT BASIS IN POLICE DEPARTMENT – 2017, Download (from My Applications) and attend the Written Examination as per the schedule mentioned in Call Letter.

Sl.NO
PÀæªÀÄ ¸ÀASÉå
DESCRIPTION
«ªÀgÀ
DATE
¢£ÁAPÀ
01 DATE OF COMMENCEMENT OF FILLING OF THE ONLINE APPLICATION
D£ï¯ÉÊ£ï Cfð ¸À°è¸À®Ä ¥ÁægÀA¨sÀªÁUÀĪÀ ¢£ÁAPÀ
13/04/2017
02 LAST DATE FOR ONLINE APPLICATION GENERATION
D£ï¯ÉÊ£ï Cfð ¸ÀÈf¸À®Ä PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ
12/05/2017
03 LAST DATE FOR PAYMENT OF THE ONLINE APPLICATION FEE
D£ï¯ÉÊ£ï Cfð ±ÀĮ̪À£ÀÄß ¥ÁªÀw¸À®Ä PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ
15/05/2017
 
 

Corrigendum / wzÉÆÝïÉ

Corrigendum

AGE CRITERIA / ªÀAiÉÆëÄw

POST
ºÀÄzÉÝ
CATEGORY
¥ÀæªÀUÀð
MAXIMUM AGE
UÀjµÀ× ªÀAiÀĸÀÄì
AGE CONSIDERATION DATE
ªÀAiÉÆëÄwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀjUÀt¸ÀĪÀ ¢£ÁAPÀ
Well Being Officer For all Candidates AGE DATE
Know Your Age
33 YEARS
33 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
27-04-1984 (As on date of Notification)
BORN Date commence from 27.04.1984
Senior Well Being Officer For all Candidates AGE DATE
35 YEARS
35 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
27-04-1982 (As on date of Notification)
BORN Date commence from 27.04.1982
 
 

FEE DETAILS / ±ÀÄ®Ì «ªÀgÀ

WELL BEING OFFICER AND SENIOR WELL BEING OFFICER
CATEGORY
¥ÀæªÀUÀð
PAYABLE FEE AMOUNT
¥ÁªÀw¸À¨ÉÃPÁzÀ ±ÀÄ®Ì
For all Candidates ` 100
 

EDUCATIONAL QUALIFICATION / ±ÉÊPÀëtÂPÀ «zÁåºÀðvÉ

WELL BEING OFFICER
  • Must be a holder of – Masters Degree in M.Sc / M A Psychology. Preference is given to M.Phill in Clinical Psychology ( Recognised by Rehabilititation Council of India).
SENIOR WELL BEING OFFICER
  • M.Phill in Clinical Psychology ( Recognized by Rehabilitation Council of India ) With the minimum experience of one year in the field of Counselling or Psychological Assessment.