Application for the post of Well Being Officers and Senior Well Being Officers on Contract basis in Police Department – 2017

¸ÀªÀiÁ¯ÉÆÃZÀPÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ »jAiÀÄ ¸ÀªÀiÁ¯ÉÆÃZÀPÀgÀ ºÀÄzÉÝUÀ¼À£ÀÄß UÀÄwÛUÉ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¥Éưøï E¯ÁSÉAiÀÄ°è ¨sÀwð ªÀiÁrPÉƼÀî®Ä Cfð-2017
C¢ü¸ÀÆZÀ£É ¸ÀASÉå. 40/£ÉêÀÄPÁw-1/2016-17 , ¢£ÁAPÀ:13/04/2017
BEFORE GOING TO ONLINE APPLICATION , APPLICANTS ARE ADVISED TO GO THROUGH /READ NOTIFICATION, ONLINE INSTRUCTION & BROCHURE CAREFULLY
CfðzÁgÀgÀÄ D£ï¯ÉÊ£ï CfðUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ªÉÆzÀ®Ä ¤ÃqÀ¯ÁVgÀĪÀ C¢ü¸ÀÆZÀ£É, ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ»w¸ÀÆaAiÀÄ£ÀÄß eÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ NzÀ®Ä ¸ÀÆa¸À¯ÁVzÉ.
 

Provisional Key Answer has been uploaded.

WELCOME TO KARNATAKA STATE POLICE RECRUITMENT - 2017

POST NAME:

Application for the post of Well Being Officers and Senior Well Being Officers on Contract basis in Police Department – 2017

Date News & Events
Jun
15
2017
Provisional Key Answer

WELL BEING OFFICERS
SENIOR WELL BEING OFFICERS

Jun
03
2017
WRITTEN EXAMINATION FIXED ON 11-JUNE-2017

Written Examination Call letter has been uploaded for WELL BEING OFFICERS AND SENIOR WELL BEING OFFICERS ON CONTRACT BASIS IN POLICE DEPARTMENT – 2017, Download (from My Applications) and attend the Written Examination as per the schedule mentioned in Call Letter.

Sl.NO
PÀæªÀÄ ¸ÀASÉå
DESCRIPTION
«ªÀgÀ
DATE
¢£ÁAPÀ
01 DATE OF COMMENCEMENT OF FILLING OF THE ONLINE APPLICATION
D£ï¯ÉÊ£ï Cfð ¸À°è¸À®Ä ¥ÁægÀA¨sÀªÁUÀĪÀ ¢£ÁAPÀ
13/04/2017
02 LAST DATE FOR ONLINE APPLICATION GENERATION
D£ï¯ÉÊ£ï Cfð ¸ÀÈf¸À®Ä PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ
12/05/2017
03 LAST DATE FOR PAYMENT OF THE ONLINE APPLICATION FEE
D£ï¯ÉÊ£ï Cfð ±ÀĮ̪À£ÀÄß ¥ÁªÀw¸À®Ä PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ
15/05/2017
 
 

Corrigendum / wzÉÆÝïÉ

Corrigendum

AGE CRITERIA / ªÀAiÉÆëÄw

POST
ºÀÄzÉÝ
CATEGORY
¥ÀæªÀUÀð
MAXIMUM AGE
UÀjµÀ× ªÀAiÀĸÀÄì
AGE CONSIDERATION DATE
ªÀAiÉÆëÄwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀjUÀt¸ÀĪÀ ¢£ÁAPÀ
Well Being Officer For all Candidates AGE DATE
Know Your Age
33 YEARS
33 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
27-04-1984 (As on date of Notification)
BORN Date commence from 27.04.1984
Senior Well Being Officer For all Candidates AGE DATE
35 YEARS
35 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
27-04-1982 (As on date of Notification)
BORN Date commence from 27.04.1982
 
 

FEE DETAILS / ±ÀÄ®Ì «ªÀgÀ

WELL BEING OFFICER AND SENIOR WELL BEING OFFICER
CATEGORY
¥ÀæªÀUÀð
PAYABLE FEE AMOUNT
¥ÁªÀw¸À¨ÉÃPÁzÀ ±ÀÄ®Ì
For all Candidates ` 100
 

EDUCATIONAL QUALIFICATION / ±ÉÊPÀëtÂPÀ «zÁåºÀðvÉ

WELL BEING OFFICER
  • Must be a holder of – Masters Degree in M.Sc / M A Psychology. Preference is given to M.Phill in Clinical Psychology ( Recognised by Rehabilititation Council of India).
SENIOR WELL BEING OFFICER
  • M.Phill in Clinical Psychology ( Recognized by Rehabilitation Council of India ) With the minimum experience of one year in the field of Counselling or Psychological Assessment.